Międzynarodowe Stowarzyszenie Badań nad Bólem, IASP  (ang: International Association for The Study of Pain) wyznacza co roku wiodący temat w zakresie bólu. Rok 2023 przebiega pod hasłem Światowego Roku Zintegrowanej Medycyny Bólu

Według definicji Międzynarodowego Stowarzyszenia Badań nad Bólem, IASP zintegrowana medycyny bólu to skoordynowaną czasowo, kierowana mechanizmami, zindywidualizowana i oparta na dowodach integracja wielu interwencji w leczeniu bólu.

Priorytetem w roku 2023 jest zwiększenie świadomości klinicystów, naukowców i społeczeństwa na temat stosowania zintegrowanego podejścia do leczenia bólu, które kładzie nacisk na wielokierunkowe leczenie bólu. Zintegrowane podejście do leczenia bólu obejmuje kompleksowe plany leczenia bólu, składające się z różnych modeli opieki zdrowotnej. Jednocześnie przy wprowadzaniu kompleksowych planów leczenia bólu konieczna jest ocena dowodów naukowych i jakości tych dowodów. 

Celem kampanii Globalnego Roku jest coroczne skupienie się na szczególnym aspekcie leczenia bólu i zwiększenie świadomości w społeczności zajmującej się bólem i poza nią.  Biorąc pod uwagę stale rosnące obciążenie bólem przewlekłym, jasne jest, że obecne modele opieki stosowane w leczeniu bólu są często nieskuteczne w rozwiązywaniu problemu klinicznego.  Ból przewlekły jest złożony i należy go rozpatrywać w kontekście biopsychospołecznym, a zająć się nim, integrując różne podejścia do zarządzania i leczenia. Preferencje i wartości pacjenta są ważne dla przestrzegania zasad leczenia bólu i jego skuteczności. Dlatego należy je uwzględnić w ramach zintegrowanej medycyny bólu.

Baza dowodowa dotycząca poszczególnych interwencji w leczeniu bólu jest bardzo zróżnicowana i uboga w przypadku wielu podejść niefarmakologicznych. Jeśli chodzi o integrację dwóch lub więcej podejść terapeutycznych, dowody są niezwykle skąpe. Aby wypełnić tę lukę, konieczne są szeroko zakrojone badania kliniczne i translacyjne.