Raport pt.: Zintegrowany model medycyny bólu powstał z okazji Światowego Dnia Walki z Bólem. Przedstawia globalną koncepcję zintegrowanego podejścia do leczenia bólu obejmującego kompleksowe plany leczenia bólu, składające się z różnych modeli opieki zdrowotnej. Jak wskazało Międzynarodowe Stowarzyszenie Badań nad Bólem, IASP  (ang: International Association for The Study of Pain) rok 2023 przebiega pod hasłem Światowego Roku Zintegrowanej Medycyny Bólu. 

Zintegrowana medycyna bólu definiuje się jako starannie zaplanowaną integrację wielu terapii opartych na dowodach – oferowanych osobie cierpiącej z powodu bólu – która ma być zindywidualizowana („skoncentrowana na osobie”), kierowana mechanizmami i skoordynowane czasowo. 

Opieka integracyjna może łączyć strategie leczenia z różnych dziedzin medycyny komplementarnej/alternatywnej, medycyny tradycyjnej lub obu. Łączenie jakichkolwiek interwencji – niezależnie od tego, czy wiąże się to z połączeniem podejść konwencjonalnych z innymi podejściami, czy też nie – wymaga skoordynowanej współpracy między specjalistami a osobą cierpiącą ból. Raport przedstawia poszczególne elementy zintegrowanej medycyny bólu w oparciu o materiały Międzynarodowego Stowarzyszenia Badań nad Bólem, IASP  (ang: International Association for The Study of Pain).

Raport nawiązuje do modelu zintegrowanej medycyny bólu w Polsce świadczonego w poradniach leczenia bólu. Przedstawia kompleksową ścieżkę postępowania z pacjentem z bólem przewlekłym na poziomie ambulatoryjnym według standardu organizacyjnego leczenia bólu przewlekłego w warunkach ambulatoryjnych.

Istotnym elementem Raportu są rekomendacje w zakresie poprawy jakości leczenia bólu przewlekłego w Polsce i możliwości stosowania zintegrowanej medycyny bólu.

Należy podkreślić, że ogromne obciążenie, jakie generuje ból przewlekły powinno być zmniejszone przez wdrażanie strategii pozwalających na poprawę w zakresie zapobiegania bólowi oraz jego skutecznego leczenia. Inwestycje w strategie zintegrowanego leczenia bólu zaprocentują mniejszym cierpieniem ludzi oraz redukcją kosztów socjoekonomicznych.